PREZENTARE

PROBLEMA IDENTIFICATĂ

Potrivit statisticilor oferite de Eurostat, în anul 2016 Romania ocupa un nedorit loc 3 în Uniunea Europeană în ceea ce privește abandonul școlarîn rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani, 18,5% dintre aceștia renunțând la continuarea studiilor.
Conform datelor furnizate de Consiliului Național pentru Finanțarea învățământului Superior, 50% dintre absolvenții de liceu din mediul urban și 20% din mediul rural încep studii universitare. Cu titlu exemplificativ, în anul 2015 din totalul studențilorînmatriculați în universitățile din România doar 2,7% erau absolvenți ai unor licee din mediul rural.

Rata abandonului universitar în România este de peste 40%, iar principala cauză este lipsa resurselor financiare pentru a acoperi costurile educației tinerilor pe parcursul studiilor.
Această situație de fapt duce la scăderea calității educației populației dar și la scăderea forței de muncă calificate, iar consecințele pe termen mediu și lung sunt foarte grave întrucât această generație de tineri reprezintă noua generație de părinți, astfel că impactul va fi propagat asupra noii generații de copii, care vor avea părinți mai puțin pregătiți și cu resurse financiare mai reduse și prin urmare mai puține sanse pentru a le asigura accesul la educație.

CE DORIM

CUI SE ADRESEAZA*: Studenților admiși la una din universitățile din lași, ce îndeplinesc cumulativ următoarele CRITERII DE ELIGIBILITATE/ RECRUTARE:

 • Studenți admiși la universitățile din lași
 • Excelență în situația școlară (Medie liceu/ Notă BAC/ Medie artimetică)
 • Situație financiară deficitară (venit pe membru/familieîn valoare)
 • Scrisoare de motivație/ Eseu;
 • Interviu;
 • Proces de implicare -Triumvirat Rotary/ Mentor/ Familie
 • Dorința de aîmbrățișa Valorile Rotary
 • Îndeplinire Regulament de alegere a studenților pentru Bursele Rotary ACADEMICA
 • Îndeplinire Criterii de menținereîn program


*Deopotrivă, proiectul se adresează și absolvenților de liceu, aflați în condițiile enunțate mai sus (excelență în situația școlară și situație financiară deficitară), cu un accent pe elevii proveniți din mediul rural, pentru care organizatorii vor asigura difuzarea informațiilor despre accesul la Bursele ACADEMICA în rândul elevilor aflați în cadrul liceelor din orașe ale județului lași și/ sau al liceelor internat din lași.
COSTURI ELIGIBILE: cazare, masă, cărți, excursii de studiu, abonamente la instrumente online de studiu, haine etc.
IMPLICARE ROTARIENI Șl/ SAU DONATOR BURSĂ: Program de MENTORATcu cel/ cei pe care-l/i susține financiar pe toată perioada de desfășurare a programului. Acesta presupune că fiecărui student îi va fi desemnat un Rotarian, care va avea obligația de a îndruma și sprijini activitatea studentului, atât școlară cât și extrașcolară.
BURSELE ROTARY ACADEMICA
Mecanismele de alegere a studenților, de acordare a burselor, de gestionare a criteriilor de eligibilitate, pe toată durata de desfășurare a proiectului și mecanismele de control vor fi realizate și gestionate de către RC lași Curtea Domnească.

SCOP PROIECT BURSELE ROTARY ACADEMICA

Bursele Rotary ACADEMICA își propun să aducă un concept integrat, care să asigure tinerilor selectați:

 • resursele financiare necesare susținerii costurilor educației,
 • beneficiile mentoratului asigurat de lideri ai comunității locale și
 • integrarea în activitățile cu caracter social și educativ, realizate de către Rotary.

MONITORIZARE IMPLEMENTARE PROIECT

Monitorizarea modului de distribuire a fondurilor va fi realizată de Rotary Club lași Curtea Domnească, care va transmite sponsorilor rapoarte semestriale cu evidența sumelor cheltuite și destinația acestor sume, darși cu rezultatele obținute de beneficiarii burselor.

BURSELE ROTARY ACADEMICA

 • sponsorii sunt încurajați să desemneze de asemenea un mentor pentru tinerii înscriși în proiect,în acest mod fiind asigurată legătură directă între finanțatorși beneficiarul bursei.
 • numele sponsorilor vor fi afișate la toate evenimentele Rotary dedicate acestui proiect și de asemenea pe materialele de prezentare a proiectului, inclusiv pe rapoartele semestriale.
 • semestrial vor fi organizate evenimente la care vor participa membrii RC lași Curtea Domnească și sponsorii parteneri, evenimente la care vorfi invitați și ceilalți membri ai cluburilor Rotary din district
 • beneficiarii burselor vor participa la acțiunile de promovare organizate de sponsori, acest aspect urmând a face obiectul unui acord scris semnat de beneficiari în momentul în care li se desemnează bursele.
 • sponsorii vor putea prezenta parteneriatul cu RC lași Curtea Domnească în materialele de promovare.


Rotay Club lași Curtea Domnească va furniza sponsorilor la finalul ciclului universitar rezultatele de implementare ale proiectului, cu evindențierea performanțelor obținute de beneficiarii burselor, aceste informații putând de asemenea să fie incluseîn materialele de promovare.

PARTENERIATE

Proiectul BURSELE ACADEMICA se desfășoară prin colaborarea dintre Rotary Club lași Curtea Domnească și:

Partenerii din mediul universitar ieșean:

 • Universitatea „Al. I. Cuza” din lași;
 • Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din lași;
 • Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din lași;
 • Universitatea Agronomică „Ion lonescu de la Brad” lași
 • Universitatea de Arte și Muzică „G. Enescu”


Partenerul din mediul preuniversitar ieșean:

 • Inspectoratul Școlar Județean lași.


Partenerii din mișcarea rotariană din lași:

 • RCIași
 • RCIași 2000
 • RCIași Copou

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close